Platforma online e librave ofron qasje të lehtë për librat dhe dokumentet e digjitalizuara përmes një modeli të hapur dhe të zgjerueshëm. Kjo platformë është një arkive e materialeve të digjitalizuara me një kosto shumë të ulët dhe një kapacitet dhe rëndësi të madhe.

Online Book Repository Platform offers easy access to digitized books and documents through an open and expandable model. It is an archive of digital materials with low cost and a large capacity and importance.

Kjo platformë digjitale mundësohet nga FLOSSK, organizatë jo-qeveritare që mbështet, promovon dhe zhvillon softuerin e lirë dhe me kod burimor të hapur, edukimin teknologjik dhe shoqërinë e hapur.

Projekti mundësohet nga programi Kultura për Ndryshim. Projekti financohet nga Bashkimi Evropian, menaxhohet nga Zyra e BE në Kosovë dhe implementohet nga Qendra Multimedia dhe Goethe-Institut.

 

This digital platform is made possible by FLOSSK, a non-governmental organization which supports, promotes and develops free and open source software, technical education and open society.

This project was made possible by the Culture for Change program. The project is funded by the European Union, managed by the EU office in Kosovo and implemented by Qendra Multimedia and Goethe-Institut.

Librat

FLOSSK | Some Rights Reserved | CC BY-SA 4.0